Quantcast

Publisher: VIZ MEDIA LLC
(W/A/CA) Yuki Amemiya
By                                                           Yuki Amemiya
Item Code: OCT121250
In Shops: 1/9/2013
SRP: $9.99